Privacy statement

IJ Interim Juristen B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld als u gebruikt maakt van onze diensten of als u uw persoonsgegevens verstrekt via onze website. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze persoonsgegevens. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en wij houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welke doeleinden?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, uw functie, e-mailadres, telefoonnummer. Ook verwerken wij financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer) en overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of wij zelf verkrijgen in het kader van de hieronder genoemde doeleinden.

Wij verwerken persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan ons verstrekt. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als u onze website bezoekt en het contact/aanmeldformulier op onze website invult. Wij verwerken persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten;
 • de werving en selectie van personeel (sollicitaties).

De website van IJ Interim Juristen B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Wilt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken? Raadpleeg dan ons cookie statement.

Op basis van welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 • een gerechtvaardigd belang.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een ICT-leverancier die namens en in opdracht van IJ Interim Juristen B.V. persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zo zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde financiële gegevens door te geven aan de belastingdienst.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen wij door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan fysieke toegangsbeveiliging en een beveiligde digitale werkomgeving, maar ook aan regels omtrent geheimhouding. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de situatie daarom vraagt, melden wij dit ook bij u.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Welke privacyrechten heeft u?
U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
 • uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te laten verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken.

Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. U ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie. Deze termijn kan vanwege de eventuele complexiteit van het verzoek met twee maanden worden verlengd. Wanneer wij de termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen een maand op de hoogte stellen.

Indien u gebruik maakt van uw rechten, kunnen wij u vragen zich te identificeren door een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen.

IJ Interim Juristen B.V.
Eemsgolaan 17
9727 DW  Groningen

Telefoon: +31 50 207 23 00
e-mail:   info@interimjuristen.nl

Postadres:
Postbus 1182
9701 BD Groningen

Dit privacy statement is op d.d. 15 februari 2022 vastgesteld.

Footer Ij