Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen IJ Interim Juristen b.v. verder te noemen IJ Interim Juristen en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten. 

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door IJ Interim Juristen, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Dit met het oog op waarneming bij afwezigheid, ziekte of vakantie. De voor IJ Interim Juristen werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7: 407 lid 2 worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Toezeggingen door en afspraken met medewerkers van IJ Interim Juristen binden IJ Interim Juristen slechts voor zover deze toezeggingen of afspraken door de directie van IJ Interim Juristen schriftelijk zijn bevestigd.
 1. a. IJ Interim Juristen zal bij de uitvoering van de opdracht (aanvullend) gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van gegevens van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

b. IJ Interim Juristen verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van IJ Interim Juristen is raadpleegbaar op onze website.

 1. De overeenkomst tussen IJ Interim Juristen en haar opdrachtgevers leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Uiteraard is IJ Interim Juristen bij de uitvoering van haar opdracht gehouden zorgvuldig en bekwaam te handelen.
 1. a. IJ Interim Juristen declareert maandelijks het overeengekomen honorarium. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door IJ Interim Juristen gemaakte incassokosten verschuldigd.

b. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien de opdrachtgever ten aanzien van de voldoening van enige declaratie in verzuim is.

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IJ Interim Juristen gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht dan wel binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, direct of indirect, een arbeidsverhouding (in welke vorm dan ook) met medewerkers van IJ Interim Juristen aan te gaan dan wel daarover met hen te onderhandelen. Bij overtreding van het wervingsverbod is de Opdrachtgever, met betrekking tot de betreffende medewerker, ter zake een redelijke vergoeding verschuldigd aan IJ Interim Juristen ter hoogte van 6 bruto maandsalarissen. Onder bruto maandsalaris wordt verstaan het salaris van de betreffende medewerker bij IJ Interim Juristen.
 1. De opdrachtgever vrijwaart IJ Interim Juristen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand voor het weerleggen van die aanspraken, daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van een opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van IJ Interim Juristen.
 1. De aansprakelijkheid van IJ Interim Juristen is beperkt tot maximaal het bedrag dat IJ Interim Juristen heeft gefactureerd aan opdrachtgever. IJ Interim Juristen sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor gevolgschade bij opdrachtgever, waaronder gederfde inkomsten.
 1. a. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zijn ingediend, op straffe van verval.

b. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend bij IJ Interim Juristen.

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en IJ Interim Juristen is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze rechtsverhouding.
Footer Ij